MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR: HIRSIZLIK (5237 sayılı TCK 141.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141.maddesinde  malvarlığına karşı suçlar başlığı altında 10.bölümde hırsızlık suçu düzenlenmiştir.Madde de,zilyedi’nin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı,kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir”hükmü yer almaktadır.

Hırsızlık suçu’nun nitelikli halleri,5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 142.madde de düzenlenmiştir.Hırsızlık suçu’nun;

 • Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

işlenmesi halinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçu’nun

 • Kişi’nin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kiliy açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 • Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında,
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Suçun,beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza 1/3 oranına kadar artırılır.

Suçun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline,işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde,beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır ve on bine güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hırsızlık suçu’nun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığı’nın ihlali veya mala zarar verme suçu’nun işlenmesi halinde bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.

Ayrıca hırsızlık suçu’nun işlenmesi sonucunda haberleşme,enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmeti’nin geçici de olsa aksaması halinde yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artılır.Hırsızlık suçu gece vakti işlenirse,verilecek ceza yarı oranında artılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hırsızlık suçu;

 • Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
 • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil etmek amacıyla işlenmesi halinde şikayet üzerine fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda,hırsızlık suçu’nun konusunu oluşturan malın değeri’nin azlığı nedeniyle,verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi,suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hırsızlık suçu’nun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde şikayet üzerine verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Hırsızlık suçu’nun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde olayın özelliğine verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi,ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda en iyi şekilde Avukatlığı profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı şekilde hizmet vermektedir.