UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, 190.maddesinde düzenlenmiştir. Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 190/2.maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 190/3.maddesi, bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191.maddesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2.maddesinde, bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/3.maddesinde, erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.Bu süre, Cumhuriyet Savcısı’nın kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir.Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/4.maddesinde, kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde hakkında kamu davası açılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/5.maddesinde, Erteleme süresi zarfında kişi’nin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/6.maddesinde, dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suç’un tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/7.maddesinde;Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/8.maddesinde, bu Kanunun;

a)-188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

b)-190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiği’nin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanması’nın geri bırakılması kararı verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/9.maddesinde, bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davası’nın açılması’nın ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanması’nın geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/10.maddesinde, birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak, bu ve buna benzer Ceza Davalarında; Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda Avukatlığı en iyi şekilde profesyonel ekibiyle Ankara ve ülkemizin diğer illerinde kaliteli, başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.