DOLANDIRICILIK SUÇLARI: (5237 sayılı TCK 157.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda dolandırıcılık suçları düzenlenmiştir.Hileli davranışlarla,bir kimseyi aldatıp, onun veya başkası’nın zararına olarak,kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. Nitelikli dolandırıcılık suçları ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 158.maddesinde düzenlenmiştir Dolandırıcılık suçu’nun;

 • Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • Kişinin algılama yeteneği’nin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • Kamu kurum ve kuruluşları’nın, kamu meslek kuruluşları’nın, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişilikleri’nin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Kamu kurum ve kuruluşları’nın zararına olarak,
 • Bilişim sistemleri’nin, banka veya kredi kurumları’nın araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Basın ve yayın araçları’nın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticileri’nin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredi’nin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişi’nin,kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta ya da kredi kurumları’nın çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,işlenmesi halinde,üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Kamu görevlileriyle ilişkisi’nin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak,başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların,üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda madde 159’da dolandırılıcılık suçunda daha az cezayı gerektiren hal düzenlenmiştir.Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde,şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

ETKİN PİŞMANLIK:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda madde 168’de etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdur’un uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir. Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın,birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümleri’nin uygulanabilmesi için,ayrıca mağdur’un rızası aranır.Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz;zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise,verilecek ceza üçte birine kadar indirilir.Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda en iyi şekilde Avukatlığı profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı şekilde hizmet vermektedir.