ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR: (5237 Sayılı TCK 309.Maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde madde 309’da Anayasal Düzene ve Bu düzenin işleyişine karşı suçlar düzenlenmiştir.Anayasayı ihlal,cebir ve şiddet kullanarak,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzen’in fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Yasama organına karşı suçlar madde 311’de düzenlenmiştir.Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Hükûmete karşı suçlar madde 312’de düzenlenmiştir.Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan suçları  madde 313’de düzenlenmiştir.Halkı,Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.İsyan gerçekleştiğinde,tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların,Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

SİLAHLI ÖRGÜT:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda silahlı örgüt madde 314’de düzenlenmiştir.Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla,silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi,on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara,beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler,bu suç açısından aynen uygulanır.

SİLAH SAĞLAMA:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda silah sağlama suçu madde 315’de düzenlenmiştir.Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek,bu örgütlere üretmek,satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden,nakleden veya depolayan kişi,on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Milli Savunmaya karşı suçlar altıncı bölüm başlığı altında düzenlenmiştir.Askerî komutanlıkların gasbı,Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri halde,bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan,yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda en iyi şekilde Avukatlığı profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı şekilde hizmet vermektedir.